Emir Süleyman Kızı Esleme Hatun (Selime Hatun) Vakfı

Tarih yazımıyla ilgilenenler için Osmanlı Arşivleri birer hazinedir. Arşivlere girildikçe yeni bilgiler edinilmekte, sözlü kültür ile arşiv belgelerinin örtüşmesi ile de yalın ve bilimsel temellere oturmuş gerçek tarih ortaya çıkmaktadır. Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimindeki iki ilçenin topraklarında bulunan tepe adları, bölge tarihinin bu tepelerle ne kadar ilişkili olduğunun kanıtı

Daha Fazla Oku »

Büyük Kaçgun Dönemi’nde Ordu Yöresi

Osmanlı tarihinde 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısı arasındaki kaotik döneme “Büyük Kaçgun Dönemi” denir.  Kimi tarihçilerin “Celali Fetreti” dedikleri yaklaşık 100 yıllık bu sürecin iyi bilinmesi, tarihimizin çok daha iyi anlaşılması ve günümüzdeki sosyo-kültürel ilişkilerin daha bilimsel analiz edilebilmesi için bir zorunluluktur. Bu dönemde hem Celali

Daha Fazla Oku »

Osmanlı Devleti ve Akılcılık

Günümüzde tarihçilerimizin ve din bilginlerimizin üzerinde önemle durmaları gereken bir soru vardır;  Osmanlı devleti tebasının çoğunluğu Türk ve Hanefi mezhebinden olmasına rağmen, neden Osmanlılar kendileri gibi Türk kökenli olan ve Türkistan’daki soydaşlarının mensubu olduğu itikat mezhebi Maturidiliği arka plana iterek bir Arap yorumu olan Eş’ariliğe daha fazla önem vermişler ve

Daha Fazla Oku »

Antik Karadeniz Kavimleri Ne Oldu?

          Anadolu’da tarihin akışı içinde pek çok kavim görülmüş ve bu kavimler çeşitli medeniyetler kurmuşlardır. Bulunduğumuz coğrafyanın adı, Romalılar zamanında doğu bölgesi anlamına gelen “Thema Anatolica” diye anılmış, zamanla Thema Anatolica isminin yerini sadece Anatolica almıştır. Müslüman Türklerin burayı yurt tutmalarıyla birlikte bu kelime değişime uğrayarak

Daha Fazla Oku »

Tarihimizde Tarikatlar

Tarikatların İslâm medeniyetini ve ona zemin hazırlayan şehir hayatını şekillendirme noktasında üstlendikleri fonksiyonlar, günümüzde sosyal tarih çalışmalarının başlıca inceleme konuları arasındadır. Tarih boyunca İslam toplumlarını incelemeyi amaçlayan her bilimsel araştırma temel bir soruna çözüm bulmakla işe başlamıştır. Bu sorun, bir üst örgütlenme şekli olan devlet ile onun yönetimi altındaki insanların

Daha Fazla Oku »

1834 Nüfus Sayımında Milas Kazası(Mesudiye) Zile Köyü

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1834 yılında yapıldı. Gerçi o zamana kadar tutulan Tahrir Defterleri ve Avarız defterleri Osmanlı Devleti’nin nüfusu hakkında sınırlı da olsa bilgiler vermekteydi. Tahrir Defterlerinde vergi mükellefi ve askerlik yapabilecekler gösterilmekteydi. Bu defterlerde aynı zamanda vergi mükelleflerine tahsis edilen arazi miktarı da belirtiliyordu. Avarız defterlerinde ise

Daha Fazla Oku »

Mithat Baş’la Tarihin Derinliğinde-İbrahim Dizman

Mithat Baş, Ordu tarihine ilişkin belgeler ve kaynakları ince eleyip sık dokuyan, geçmişte çok değinilmemiş kimi olayları analiz eden tarihçi arkadaşlarımızdan. Özellikle 10. yüzyıldan sonrasını, yanlış bilinen kimi olayları da düzelterek yazması, geçmişi bir de onun kaleminden okumamızı zorunlu kılan bir yazar.  Geçen yıllarda, Mesudiye’den Ordu’ya uzanan tarih çalışmalarına, yakın

Daha Fazla Oku »

Savaş Yıllarında Mesudiye

Gerek seferberlik yıllarında (1914-1918) gerekse onu izleyen Kurtuluş Savaşı sırasında Mesudiye’nin bütün köylerinden çok sayıda insan bu savaşlara katıldı. Bunların çok büyük bir bölümü bu kutsal savaşlarda şehit düştüler. O yıllarda Şarki Karahisar Sancağı’na bağlı olan Mesudiye Kazası’ndan I. Dünya Savaşı başında ilan edilen Seferberlikte 20-45 yaş arasındaki 5300’den fazla

Daha Fazla Oku »

Mesudiye’nin Kronolojik Tarihi

 Mesudiye yöresi tarihi ve kültürel özellikleri konusunda yazılacak her kitapta mutlaka eksiklikler bulunacaktır. Çünkü yörenin tarihi ve kültürel yapısı bir kitabın hacmine sığamayacak kadar yoğun olaylarla ve beşeri ilişkilerle doludur. Bu çalışmada  Mesudiye’nin  kronolojik tarihi gösterilmiş, bu olaylarla ilgili belgelere de yer verilmiştir. Tarih, Olaylar ve Belgeler-Kaynaklar ………………………….      

Daha Fazla Oku »

Ordu (İl) Adı Nasıl Verildi

Yakın zamanlara kadar “Ordu” adının nasıl verildiği konusunda tartışmalar vardı. Bu konuda hikâyeler, rivayetler anlatılırdı. Bizim insanımız, genellikle özel olarak ilgilenmediği bir konu üzerinde söylenen ve yazılan her şeyi araştırmadan kabul eder. Aslında bir zaaftır bu durum. Rivayetlere göre tarih yazılır, kaynağı belli olmayan iddialar ortaya atılır, bu iddialar bazen

Daha Fazla Oku »

Hacı Emiroğulları Beyliği ve Ordu

  11. ve 15. yy’lar arasında Anadolu’nun birçok yerinde Anadolu Türk Beylikleri kuruldu. Bu beylikleri, 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşının kazanılmasından hemen sonra kurulan 1. Dönem Anadolu Beylikleri ve 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan 2. Dönem Anadolu Beylikleri diye adlandırmak mümkündür.   Her iki dönemde de bu

Daha Fazla Oku »

Sarıkamış Şehitleri Anılırken

  Son yıllarda ülkemizde o kadar koşullanmış ve bir o kadar da gözü kara televizyon yayıncılığı var ki, akıllara durgunluk veriyor. Her şey çarpıtılıyor. Tarihimiz, kültürümüz, geleneklerimiz, etik değerlerimiz, devlet yapılanmamız tahrip ediliyor. Ne yazık ki vurdumduymaz bir topluma dönüşüyoruz. Biz vurdumduymaz olunca, daha da vuruyorlar. Özellikle de tarih konusunda.

Daha Fazla Oku »

Meletliler

Halk arasında “Melet” olarak da algılanan bölge, Melet (Melantios/Melanthios) Irmağı havzasının yukarı kısımları ve bu ırmağı besleyen kolların yer aldığı havzanın adıdır. Bu havzanın ilkçağ ve Ortaçağ ile Osmanlı Devleti dönemindeki adı Milas’tır. Sahil insanı bu kırsal bölgeyi “Melet” olarak da ifade etmektedir.Milas, günümüzdeki Mesudiye ilçesi civarıdır. Burası tarih boyunca

Daha Fazla Oku »

Aleviler

Tarih bilimi, ülkemiz özelinde yeterince objektif uygulanmamış olacak ki, birçok olayda olduğu gibi Alevilik konusunda da yeterli ve gerçek bilgilere yer vermeme inatlığı içindedir.  Bu konuda gerçek bilgileri ancak özel araştırmalar yapan araştırmacı ve ciddiye alınabilecek tarihçilerin çalışmalarından anlamaktayız. Yüzyıllarca Alevilik, inanç ve ideoloji örgüleriyle, tarafsız ve nesnel bir saha

Daha Fazla Oku »

1883 Yangını ve Ordu Şehrinin Yeniden Kurulması

Ordu yerleşkesi, 14. yüzyılda yöreyi Türkleştiren Hacı Emiroğulları tarafından kurulmuştur. Hacı Emiroğulları Beyliği’nin en parlak dönemi Süleyman Bey zamanıdır. Beyliğin kurucusu Bayram Bey, onun oğlu Hacı Emir Bey ve Emir Bey’in oğlu Süleyman Beydir. Süleyman Bey, babası ve dedesinin yaklaşık yüz yıldan fazla mücadeleleri sonucu geniş bir araziye sahip olan

Daha Fazla Oku »